Spracovanie osobných údajov a ich ochrana – GDPR

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov „Dotknutých osôb“, ktoré vykonávajú oprávnené osoby prevádzkovateľa. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).